Gói dịch vụ bảo trì sửa chữa máy nén khí trọn gói là gói dịch vụ bao gồm tất cả công việc bảo dưỡng theo đình kì, lập kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa hỏng hỏng phát sinh, kiểm tra định kì thường niên.