1.2. Bảo dưỡng Tiên tiến khác với Bảo dưỡng Truyền thống như thế nào?

Bảo dưỡng Truyền thống quan tâm đến duy trì hoặc phục hồi khả năng làm việc của máy móc thiết bị vào bất cứ thời điểm nào, không xét đến yếu tố chi phí và độc lập với sản xuất. Trong khi đó, Bảo dưỡng Tiên tiến tính tới độ sẵn sàng và chất lượng của thiết bị trong mối quan hệ với chi phí và kế hoạch sản xuất.


Nói cách khác, bộ phận Bảo dưỡng Truyền thống phải trả lời câu hỏi:
 - Làm thế nào để thiết bị luôn sẵn sàng hoạt động?
Còn bộ phận thực hiện Bảo dưỡng Tiên tiến phải trả lời các câu hỏi:
 - Làm thế nào để thiết bị sẵn sàng hoạt động vào lúc cần thiết?
 - Với chi phí (hiểu theo nghĩa rộng) thấp nhất?
 - Nguyên nhân nào làm hỏng thiết bị và giảm chất lượng sản phẩm liên quan đến cách vận 
    hành và khai thác thiết bị?